Datu apstrādes paziņojums

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir VAIRO ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs: 40203474347, juridiskā adrese: Baložu iela 20a, Rīga, LV-1048, un esam licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas piesaista dalībniekus tās pārvaldītajiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāniem. 

 Ar mums var sazināties pa tālruni: 20 470 791 (tālrunis saziņai darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00) vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@vairo.lv. 

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@vairo.lv. 

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.  

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.  

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi. 

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.  

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. 

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā: 

 1. Pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī sadarbības līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai –  

 Atsevišķu pakalpojumu ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos. 

 Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešamas vismaz sekojošas personas datu kategorijas: identitātes dati, kontaktdati, pakalpojuma satura dati. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas a punkts); 
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas2 6.panta pirmās daļas b punkts); 
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts); 
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana. 

2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt normatīvajos noteiktos personas datus. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir 

 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts). 

3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana 

 Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, publiskot klientu sniegtās atsauksmes, sagatavot ierakstus par mūsu organizētajiem vai sponsorētajiem pasākumiem, semināriem, kā arī tos publiskot. 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešamas vismaz sekojošas personas datu kategorijas: identitātes dati, kontaktdati, foto un video materiālos esošie dati. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir 

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts); 
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts); 
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai. 

4. Drošības un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.  

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošas personas datu kategorijas: identitātes dati, auditācijas pierakstos esošie dati un citi dati atbilstoši nepieciešamībai; 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir 

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos. 

 5. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai  

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir 

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts). 

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. 

 Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: 

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei; 
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, juridiskie konsultanti, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;  
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes; 
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats. 

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir kāds no Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktiem pamatojumiem, piemēram, valsts uz kuru dati tiks sūtīti ir atzīta par tādu, kura nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, ar saņēmēju ir noslēgts speciāls datu apstrādes līgums vai ir iestājies kāds cits no Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktiem apstākļiem. 

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus? 

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.  

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. 

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus: 

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk); 
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus; 
 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai. 

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. 

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. 

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem: 

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: Baložu iela 20a, Rīga, LV-1048. 
 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@vairo.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. 

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. 

Piekrišanas atsaukšana 

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. 

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai). 

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. 

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. 

11. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

 Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem: 

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša; 
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu; 
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums; 
 4. no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē; 
 5. tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies); 
 6. 2. pensiju līmeņa dalībnieks norādījis Jūs kā personu, kurai ir tiesības saņemt uzkrāto pensijas kapitālu. 

12. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu.